วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รูปแบบของแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน

รูปแบบของแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน
1. เขื่อนตรง
สูตร F = ½ DglHH
กระทำที่ความลึก = 2/3 H
2. เขื่อนที่มีน้ำ 2 ด้าน
แรงลัพธ์กระทำต่อผนังเขื่อน
รวมF = F-F2
F = 1/2DglHH – 1/2Dglhh

จะได้สูตรลัด F= 1/2Dgl (HH – hh )

3. เขื่อนเอียง
สูตร F2 = 1/2 Dglh เหมือนเดิม
- หากโจทย์ให้ความยาวด้านเอียงมา = L
ให้แทน h = Lsinα
- หากโจทย์ต้องการให้หาแรงที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงก็ใช้การแตกแรงปกติจะได้

F2 = (F ในแนวตั้งฉาก) sinα
หรือ F2 แนวตั้งฉาก = F2/sinα
= F2 cosecα

จะได้สูตรลัดF แนวตั้งฉาก = ½ Dglhh cosecα